2016-07-20

WST poszukuje pracownika na stanowisko Project Managera

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej EISP Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 poszukuje osoby na stanowisko Kierownika Projektu. Wybrany kandydat będzie odpowiedzialny za bieżące kontakty z beneficjentami projektów, ze szczególnym uwzględnieniem zainteresowanych stron na Białorusi.

czytaj więcej »


2016-06-16

Wizyty studyjne w projektach współpracy transgranicznej po stronie bialoruskiej - zaproszenie

Oddział WST Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2007 - 2013 z Brześcia zaprasza na szlak współpracy transgranicznej, aby poznać doświadczenia wybranych projektów po stronie białoruskiej. Wciągu czterech wizitow uczestnicy będą mogli spotkać się z beneficjentami z regionów białoruskich Programu (samorządami lokalnymi, instytucjami budżetowymi) i zapoznać się z różnorodnymi projektami współpracy (medycyna, ekologia, turystyka, wsparcie społeczne, kultura). Uczestnicy będą mogli poznać rzeczywiste efekty, jakie udało się osiągnąć dzięki wsparciu ze strony Unii Europejskiej. 

czytaj więcej »


2016-06-07

Wizyty studyjne w projektach współpracy transgranicznej po stronie ukraińskiej - zaproszenie

Oddział WST Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2007 - 2013 z Lwowa zaprasza na szlak współpracy transgranicznej, aby poznać doświadczenia wybranych projektów po stronie ukraińskiej. Podczas tygodniowego objazdu uczestnicy będą mogli spotkać się z beneficjentami z 6 regionów Programu (samorządami lokalnymi, instytucjami budżetowymi, organizacjami pozarządowymi) i zapoznać się z różnorodnymi projektami współpracy (ekologia, turystyka, wsparcie społeczne, medycyna, nauka, kultura, rozwój przedsiębiorczości). Uczestnicy będą mogli poznać rzeczywiste efekty, jakie udało się osiągnąć dzięki wsparciu ze strony Unii Europejskiej. Objazd może być też okazją do nawiązania relacji transgranicznych i wspólnego planowania projektów w ramach programu w perspektywie finansowej 2014 - 2020.

czytaj więcej »


2016-04-08

Ankieta: jaka pomoc techniczna dla potencjalnych partnerów w projektach współpracy transgranicznej

Na prośbę projektu TESIM, który na zlecenie KE udziela pomocy technicznej w zakresie wdrażania i zarządzania programami Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, WST zaprasza obecnych i potencjalnych partnerów do określenia swoich potrzeb w zakresie przygotowania się do najbliższego naboru wniosków (zgodnie z założeniami Instytucji Zarządzającej: pierwszy kwartał 2017). Aby wyrazić swoje oczekiwania co do zakresu szkoleń czy też formy przekazu treści prosimy o wypełnienie ankiety, która znajduje się tutaj. Okres przyjmowania ankiet został wydłużony do 11 maja.

czytaj więcej »


2016-03-24

Pierwsze posiedzenie Wspólnego Komitetu Monitorującego (WKM) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

Pierwsze posiedzenie WKM w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 odbyło się w Rzeszowie 23 marca 2016. WKM postanowił:

1. Zatwierdzić Regulamin Wspólnego Komitetu Monitorującego z odpowiednimi zmianami wnioskowanymi przez przedstawicieli województwa podkarpackiego oraz Instytucji Krajowej z Republiki Białorusi,
2. Powołać Grupę Roboczą w celu przygotowania pakietu aplikacyjnego dla pierwszego naboru wniosków oraz dla dużych projektów infrastrukturalnych, po uzgodnieniu składu Grupy,
3. Uruchomić procedurę obiegową w celu zatwierdzenia diet i zasad organizacji podróży.

czytaj więcej »


2015-12-18

Komisja Europejska przyjęła nowy Program

2015-12-14

«The Crossborderer» - nowe wydanie magazynu

2015-12-11

W Żółkwi odbyło się IV Transgraniczne Forum Dziennikarzy

2015-12-03

Konferencja zamykająca dla projektów parasolowych w Przemyślu

2015-10-29

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

2015-10-23

Analiza tematyczna projektów w ramach serii "The Spirit of Cooperation"

2015-10-22

"Cooperation at the Cutting Edge" - konferencja roczna Programu

2015-10-13

Wydarzenia do Dnia Europejskiej Współpracy na Ukrainie

2015-09-29

Finał kampanii edukacyjnej dla szkół z okazji Dnia Europejskiej Współpracy

2015-09-17

Przekazanie służbom granicznym nowo wybudowanych obiektów wraz z infrastrukturą na przejściu granicznym w Połowcach

2015-09-03

Otwarcie oddziału straży granicznej "Grabowe"w rejonie szackim na Wołyniu

2015-07-27

Końcowy termin składania wniosków o wprowadzenie zmian w projektach

2015-07-24

Zeszyty informacyjne "THE SPIRIT OF COOPERATION"

2015-07-17

Międzynarodowa konferencja "Perspektywy rozwoju współpracy transgranicznej między rolnikami Euroregionu Bug"

2015-07-15

Zakończenie konsultacji publicznych projektu Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

2015-07-08

Otwarcie nowego stadionu sportowego w Oszmianie

2015-07-06

Rozliczanie odsetek narosłych od prefinansowania przekazanego przez WIZ

2015-06-12

W obwodzie lwowskim przeprowadzono rekonstrukcję oddziału straży granicznej "Migowo"

2015-06-01

Kampania edukacyjna dla szkół - wyniki I etapu

2015-05-19

Konsultacje społeczne dotyczące Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020