2014-04-17

Uproszczenia w procesie raportowania

WST uprzejmie informuje, że w celu usprawnienia weryfikacji i poświadczania wydatków beneficjentów wprowadza się następujące uproszczenia w procesie raportowania.

1) Raport Finansowy Tabela A-2 "Źródła finansowania" - kwoty wkładu własnego do projektu - linie "Wkład własny Beneficjenta" i „Wkład własny partnera ..." mogą zostać przedstawione jako łączny wkład dla całego projektu bez rozbicia na część wkładu beneficjenta i partnera. Oznacza to, że kwoty w kolumnach „Kwota poniesiona w okresie sprawozdawczym (w EURO)", „Skumulowane koszty (przed raportem bieżącym) (w EURO)", „Skumulowane koszty (od początku realizacji z obecnym raportem włącznie) (w EURO)", „Kwota zadeklarowana dla projektu (w EURO)", „Wskaźnik postępu (%)", „Kwota zadeklarowana (%)" nie muszą już być rozbijane na Beneficjenta i Partnera (ów). „Finansowe wsparcie projektu" powinno być zgodne z proporcją przedstawioną w Umowie Grantowej.

2) Indywidualne Raporty Finansowe - Oddzielne raporty finansowe, dostarczane przez beneficjenta i partnerów swoim audytorom w celu sprawdzenia poszczególnych raportów finansowych nie muszą obejmować wszystkich załączników (jak to ma miejsce w raporcie finansowym skonsolidowanym) mogą zawierać wyłącznie arkusze A-4 i A-5 (dotyczy nowego wzoru raportów).

Uprzejmie prosimy o stosowanie ww. uproszczeń przy przygotowywaniu raportów finansowych.

 

czytaj więcej »


2014-03-24

Konferencja otwierająca dla projektów z działania 3.2. (projektów parasolowych).

W dniach 13-14 marca 2014 w Rzeszowie odbyła się konferencja otwierająca dla projektów z działania Inicjatywy społeczności lokalnych. Zaproszeni zostali wszyscy partnerzy wiodący sześciu zakontraktowanych projektów parasolowych jak również wszyscy partnerzy biorący udział w 56 mikroprojektach. Celem wydarzenia było zaprezentowanie zasad wdrażania projektów i wsparcie beneficjentów w zrozumieniu wymagań Programu. Beneficjenci mogli także skorzystać z warsztatów grupowych i omawiać indywidualne rozwiązania z menedżerami projektów ze Wspólnego Sekretariatu Technicznego. Łącznie w spotkaniu wzięło udział 116 reprezentatntów projektów parasolowych z Polski, Białorusi i Ukrainy. 

czytaj więcej »


2014-02-27

Zawieranie umów cywilno-prawnych z personelem w projektach

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi zawierania umów cywilno-prawnych z personelem w projektach realizowanych w Programie Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 Wspólny Sekretariat Techniczny uprzejmie przypomina, że wszelkie umowy zawierane w ramach projektów muszą być zgodne z zasadą konkurencyjności. Wobec powyższego należy stosować:

czytaj więcej »


2014-02-19

Wszystkie umowy w Programie Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina podpisane

W Programie Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 zakończyło się podpisywanie wszystkich 117 umów o dofinansowanie projektów. Ich wartość to 174,1 mln euro. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju podpisało łącznie 117 umów na dofinansowanie:
• 74 projektów polsko-ukraińskich (107,9 mln euro),
• 29 polsko-białoruskich (58,5 mln euro),
• 14 projektów trójstronnych (7,7 mln euro).

czytaj więcej »


2014-02-18

Rzeszów wymienił się dobrymi praktykami z partnerami z Ukrainy

Ponad 50 osób wzięło udział w spotkaniu ds. współpracy sieciowej z Ukrainą. Wydarzenie odbyło się od 4 do 6 lutego w Rzeszowie. Dobrymi praktykami wymieniali się pracownicy samorządowi oraz Radni z Rzeszowa, Iwano-Frankiwska oraz Łucka. Transgraniczne spotkanie zorganizowano w ramach projektu „Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza", finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

czytaj więcej »


2014-01-24

Uproszczenie procedury wprowadzania zmian do projektów.

2014-01-14

Nowe wydanie magazynu "The Crossborderer"

2013-12-17

Przekształcenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

2013-12-02

"Transgraniczna kapitalizacja" - konferencja Programu wzmocniła współpracę sieciową projektów.

2013-11-13

Zaproszenie na konferencję roczną Programu - 28 listopada we Lwowie

2013-11-08

Decyzja w sprawie dokumentów potwierdzających wykonanie pracy przez osoby zatrudnione w projekcie.

2013-10-23

Konferencja otwierająca projekt 'Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej'; 24-25 października 2013 r. w Tarnopolu

2013-10-09

'Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza'

2013-10-07

'KREATYWNOŚĆ NIE ZNA GRANIC' - FINAŁ TRANSGRANICZNEGO KONKURSU DLA SZKÓŁ Z POLSKI, BIAŁORUSI I UKRAINY

2013-09-12

Inauguracja Europejskiego Dnia Współpracy 2013.

2013-08-02

Plener dla młodych wolontariuszy - ratowników z Ukrainy, Polski i Białorusi.

2013-07-26

Festiwal Kultur Pogranicza - 'Koń Huculski w Kulturze Karpat Wschodnich'

2013-07-18

Wspólny Sekretariat Techniczny poszukuje kandydata na stanowisko Financial Manager - ogłoszenie o pracę

2013-07-15

'Planeta Lublin-Lwów-Brześć' - wydarzenie kulturalne

2013-07-10

Pierwsze warsztaty naukowe w ramach projektu 'Integracja naukowa obszaru pogranicza polsko-ukraińskiego w zakresie monitoringu i detoksykacji substancji szkodliwych w środowisku'.

2013-07-04

Horyniec-Zdrój (PL) i Morszyn (UA) - wspólny rozwój miejscowości uzdrowiskowych

2013-07-01

Razem bezpieczniej w regionie Lublina i Wołynia

2013-06-27

Wspólny Sekretariat Techniczny poszukuje kandydata na stanowisko Financial Manager - ogłoszenie o pracę

2013-05-28

Wyniki konkursu 'Kreatywność nie zna granic'

2013-05-23

Uproszczenie procesu weryfikacji i poświadczania wydatków