2016-04-08

Ankieta: jaka pomoc techniczna dla potencjalnych partnerów w projektach współpracy transgranicznej

Na prośbę projektu TESIM, który na zlecenie KE udziela pomocy technicznej w zakresie wdrażania i zarządzania programami Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, WST zaprasza obecnych i potencjalnych partnerów do określenia swoich potrzeb w zakresie przygotowania się do najbliższego naboru wniosków (zgodnie z założeniami Instytucji Zarządzającej: pierwszy kwartał 2017). Aby wyrazić swoje oczekiwania co do zakresu szkoleń czy też formy przekazu treści prosimy o wypełnienie ankiety, która znajduje się tutaj. Okres przyjmowania ankiet został wydłużony do 11 maja.

czytaj więcej »


2016-03-24

Pierwsze posiedzenie Wspólnego Komitetu Monitorującego (WKM) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

Pierwsze posiedzenie WKM w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 odbyło się w Rzeszowie 23 marca 2016. WKM postanowił:

1. Zatwierdzić Regulamin Wspólnego Komitetu Monitorującego z odpowiednimi zmianami wnioskowanymi przez przedstawicieli województwa podkarpackiego oraz Instytucji Krajowej z Republiki Białorusi,
2. Powołać Grupę Roboczą w celu przygotowania pakietu aplikacyjnego dla pierwszego naboru wniosków oraz dla dużych projektów infrastrukturalnych, po uzgodnieniu składu Grupy,
3. Uruchomić procedurę obiegową w celu zatwierdzenia diet i zasad organizacji podróży.

czytaj więcej »


2015-12-18

Komisja Europejska przyjęła nowy Program

W dniu 17 grudnia 2015 roku Komisja Europejska przyjęła decyzję nr C(2015) 9138 dotyczącą zatwierdzenia Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Pierwsze posiedzenie Wspólnego Komitetu Monitorującego Programu odbędzie się w marcu 2016 roku w celu omówienia warunków uruchomienia Programu.

czytaj więcej »


2015-12-14

«The Crossborderer» - nowe wydanie magazynu

Nowy numer magazynu jest już dostępny (jęz. angielski). W wydaniu zima 2015 m.in. o: stanie wdrażania programu, infrastrukturalnym wymiarze współpracy transgranicznej, Dniu Europejskiej Współpracy 2015: finale kampanii edukacyjnej dla szkół, „Młodych twórcach Europy" w Suwałkach, wydarzeniach na Ukrainie i Białorusi. W nowym numerze znalazła się także relacje z konferencji rocznej programu, z wystawy zdjęć projektów współpracy transgranicznej w Brukseli a także rezultaty konkursu fotograficznego „Na wschodzie, na zachodzie - Polska, Białoruś, Ukraina". Życzymy ciekawej lektury!

czytaj więcej »


2015-12-11

W Żółkwi odbyło się IV Transgraniczne Forum Dziennikarzy

Wspólny Sekretariat Techniczny (WST) zorganizował IV Transgraniczne Forum Dziennikarzy, które odbyło się 10 grudnia 2015 w Żółkwi na Ukrainie. Ponad 60 przedstawicieli lokalnych i regionalnych mediów z Polski, Białorusi i Ukrainy mogło wymienić się opiniami i omówić efekty oraz znaczenie projektów współpracy transgranicznej, jak również spotkać się na miejscu z beneficjentami i bliżej poznać realne korzyści wynikające z inwestycji współfinansowanych przez Unię Europejską w Żółkwi. Ponadto WST mógł zaprezentować dziennikarzom założenia dla nowego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Podczas Forum odbyła się także ceremonia wręczenia nagród głównym laureatom konkursu fotograficznego "Na wschodzie, na zachodzie - Polska, Białoruś, Ukraina". 

czytaj więcej »


2015-12-03

Konferencja zamykająca dla projektów parasolowych w Przemyślu

2015-10-29

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

2015-10-23

Analiza tematyczna projektów w ramach serii "The Spirit of Cooperation"

2015-10-22

"Cooperation at the Cutting Edge" - konferencja roczna Programu

2015-10-13

Wydarzenia do Dnia Europejskiej Współpracy na Ukrainie

2015-09-29

Finał kampanii edukacyjnej dla szkół z okazji Dnia Europejskiej Współpracy

2015-09-17

Przekazanie służbom granicznym nowo wybudowanych obiektów wraz z infrastrukturą na przejściu granicznym w Połowcach

2015-09-03

Otwarcie oddziału straży granicznej "Grabowe"w rejonie szackim na Wołyniu

2015-07-27

Końcowy termin składania wniosków o wprowadzenie zmian w projektach

2015-07-24

Zeszyty informacyjne "THE SPIRIT OF COOPERATION"

2015-07-17

Międzynarodowa konferencja "Perspektywy rozwoju współpracy transgranicznej między rolnikami Euroregionu Bug"

2015-07-15

Zakończenie konsultacji publicznych projektu Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

2015-07-08

Otwarcie nowego stadionu sportowego w Oszmianie

2015-07-06

Rozliczanie odsetek narosłych od prefinansowania przekazanego przez WIZ

2015-06-12

W obwodzie lwowskim przeprowadzono rekonstrukcję oddziału straży granicznej "Migowo"

2015-06-01

Kampania edukacyjna dla szkół - wyniki I etapu

2015-05-19

Konsultacje społeczne dotyczące Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

2015-05-06

Konsultacje publiczne projektu Programu Współpracy Transgranicznej Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

2015-04-20

Konkurs fotograficzny „Na wschodzie, na zachodzie - Polska, Białoruś, Ukraina"

2015-03-30

Polsko-Ukraińskie Spotkania z Kulturą

WST nie pracuje 27 V 2016 - dzień wolny od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej. W zamian WST będzie pracował 4 VI 2016 (sobota).