Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

2015-10-29

W okresie 2014-2020 współpraca transgraniczna między Polską, Białorusią i Ukrainą kontynuowana będzie w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (EIS) poprzez Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Ze współpracy będą mogli skorzystać mieszkańcy 4 polskich województw oraz 4 białoruskich i 6 ukraińskich obwodów. Nie zmieni się Instytucja Zarządzająca Programem - w dalszym ciągu funkcję tę sprawować będzie polskie Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

 

Harmonogram naborów wniosków w Programie Polska-Białoruś-Ukraina 2014 - 2020 - otwórz nową stronę

 

Proces przygotowania Programu

Począwszy od marca 2013 r., składający się z przedstawicieli trzech państw, Wspólny Komitet Programujący (WKP) pracuje nad dokładnym określeniem struktury Programu. W sumie, w celu przygotowania końcowego projektu Programu odbyło się 7 spotkań Komitetu .
W trakcie konsultacji publicznych przeprowadzonych na całym obszarze Programu w maju i czerwcu 2015 r. projekt Programu został zaprezentowany władzom lokalnym, partnerom społecznym i gospodarczym, organizacjom pozarządowym, instytucjom oświatowym i innym potencjalnym beneficjentom, jak też krajowym instytucjom odpowiedzialnym za polityki sektorowe. Wyniki konsultacji społecznych zostały uwzględnione w końcowej wersji projektu Programu.

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko (SOOŚ) została opracowana w dialogu pomiędzy zewnętrznymi ekspertami ds. środowiska, Instytucją Zarządzającą, WKP i społeczeństwem poprzez konsultacje społeczne przeprowadzone we wszystkich krajach uczestniczących w Programie.

Oprócz debat publicznych i konsultacji społecznych, projekty Programu i SOOŚ zostały opublikowane na aktualnej stronie internetowej Programu 2007-2013, co ułatwiło dostęp do nich dla wszystkich zainteresowanych stron.
Przyjęta przez trzy państwa końcowa wersja projektu Programu została złożona do zatwierdzenia przez Komisję Europejską (KE) 30 czerwca 2015 r. KE powinna zatwierdzić Program do końca 2015 r., zakładając, że uwzględnione zostaną wszystkie jej ewentualne uwagi.

Budżet Programu

Początkowo KE zaproponowała, by na nową edycję Programu przeznaczyć blisko 176 mln euro. Jednak 30 września 2015 r. KE poinformowała Instytucję Zarządzającą o decyzji przeznaczającej dla Programu dodatkowych środków w wysokości ponad 7 mln euro, co oznacza, że nowy indykatywny budżet Programu przekroczy 183 mln euro. Ponad 165 mln euro z tej kwoty zostanie bezpośrednio wykorzystane na dofinansowanie najbardziej wartościowych inicjatyw transgranicznych między instytucjami z obszaru Programu.

Tematyczne kierunki wsparcia Programu i obszar Programu

Członkowie WKP zdecydowali o wyborze następujących czterech celów tematycznych, które Program będzie realizował:

 • Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego
 • Poprawa dostępności regionów, rozwój trwałego i odpornego na klimat transportu oraz sieci i systemów komunikacyjnych 
 • Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony
 • Promocja zarządzania granicami oraz zarządzanie bezpieczeństwem, mobilnością i migracjami.

Komitet potwierdził także, że obszar geograficzny Programu pozostanie bez większych zmian w stosunku do okresu 2007-2013, drobnej korekcie uległa jedynie definicja obszaru głównego i przyległego:

 • w Polsce:
  • podregiony główne: krośnieński i przemyski (w województwie podkarpackim), białostocki, łomżyński i suwalski (w województwie podlaskim), bialski i chełmsko-zamojski (w województwie lubelskim), ostrołęcko-siedlecki (w województwie mazowieckim);
  • podregiony przyległe: rzeszowski i tarnobrzeski (w województwie podkarpackim); puławski i lubelski (w województwie lubelskim); 
 • na Białorusi: 
  • obwody główne: grodzieński i brzeski; 
  • obwody przyległe: miński (łącznie z miastem Mińsk) oraz homelski; 
 • na Ukrainie: 
  • obwody główne: lwowski, wołyński, zakarpacki;
  • obwody przyległe: rówieński, tarnopolski, iwanofrankowski.

Patrz także mapa poniżej.

pbu_iii_jpc01_20142020_400_01

Mapa w większej rozdzielczości - otwórz plik JPG 

Duże projekty infrastrukturalne

Nowym wymogiem KE jest ograniczenie wydatków na infrastrukturę w pojedynczych projektach do maksymalnie 2,5 mln euro. Każdy program może jednak przeznaczyć do 30% swojego unijnego wkładu na specjalne projekty o większym komponencie infrastrukturalnym - takie działania nazywają się duże projekty infrastrukturalne (Large Infrastructure Project - LIP). WKP zdecydował, że w nowym Programie LIP-y wybierane będą wyłącznie poprzez procedurę pozakonkursową. Lista propozycji dużych projektów infrastrukturalnych została uzgodniona między władzami centralnymi i regionalnymi trzech państw i aktualnie znajduje się w zatwierdzeniu KE.

Podstawy prawne

Poniżej znajdują się linki do najważniejszych dokumentów regulujących Europejski Instrument Sąsiedztwa:

 

Nowe dokumenty do pobrania

Tłumaczenia oryginalnych dokumentów na język polski:

 • Tłumaczenie Wspólnego programu Operacyjnego na język polski - otwórz plik PDF (1,86 MB)
 • Tłumaczenie Załącznika nr 1 do Wspólnego Programu Operacyjnego - lista Dużych Projektów Infrastrukturalnych - otwórz plik PDF (1,43 MB)
 • Tłumaczenie Załącznika nr 2 do Wspólnego Programu Operacyjnego - "Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko" - otwórz plik PDF (0,98 MB)

Informacje dodatkowe

W celu uzyskania aktualnych informacji odnośnie zatwierdzenia i realizacji nowego Programu proszę sprawdzać stronę internetową www.pbu2020.eu/pl/
Po zatwierdzeniu Programu przez KE na obszarze Programu zorganizowane zostaną sesje informacyjne, fora poszukiwania partnerów i inne wydarzenia pomagające potencjalnym wnioskodawcom.