Harmonogram naborów wniosków w Programie Polska-Białoruś-Ukraina 2014 - 2020

2016-08-22

Wspólny Komitet Monitorujący zatwierdził harmonogram naborów wniosków w nowym Programie. Zaplanowane są dwa nabory dla projektów regularnych oraz jeden nabór na tzw. małe projekty. Łączny budżet przeznaczony na konkursy to ponad 116 milionów euro. Odbędzie się także finalna selekcja dużych projektów infrastrukturalnych, które zostały zgłoszone w trybie pozakonkursowym. Na ich dofinansowanie Program przeznaczy ponad 52 mln euro.

Pierwszy nabór wniosków: 11 X - 31 XII 2016 r. , budżet 80,17 mln euro

Składać się będzie z 2 etapów: najpierw ocena koncepcji projektów, następnie ocena pełnych wniosków aplikacyjnych. Maksymalne dofinansowanie projektu ze środków UE to 2,5 mln euro (90% kosztów kwalifikowalnych). Konkurs obejmie wszystkie cztery, nowe cele tematyczne Programu (CT):

  • Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego (CT3)- 13,535 mln euro
  • Poprawa dostępności regionów, rozwoju trwałego i odpornego na klimat transportu oraz sieci i systemów komunikacyjnych (CT7)- 28,32 mln euro
  • Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony (CT8)- 14,525 mln euro
  • Promocja zarządzania granicami oraz bezpieczeństwem na granicach, zarządzanie mobilnością i migracjami (CT10)- 23,79 mln euro

Zarys dokumentacji aplikacyjnej
Aby ułatwić wnioskodawcom proces planowania projektów w ramach pierwszego konkursu, Wspólny Sekretariat Techniczny (WST) przedstawia zasady ogólne, w tym kryteria kwalifikowalności partnerów oraz działań oraz pełną listę wskaźników produktu (robocze wersje dokumentów, oficjalne dokumenty dostępne będą w dniu ogłoszenia naboru) - otwórz plik (.zip)

WST przedstawia także robocze wersje dokumentów aplikacyjnych, w tym formularz koncepcji projektu, pełen wniosek aplikacyjny oraz budżet projektu - otwórz plik (.zip)

DO DNIA OFICJALNEGO OGŁOSZENIA NABORU WNIOSKÓW (DO 11 X 2016), WSPÓLNY SEKRETARIAT TECHNICZNY UDZIELA INFORMACJI POMOCNICZYCH TYLKO NA PODSTAWIE ROBOCZEJ WERSJI DOKUMETACJI APLIKACYJNEJ. PYTANIA PROSIMY PRZESYŁAĆ NA ADRES pbu@pbu2020.eu


Forum Poszukiwania Partnerów

Dodatkowo, na przełomie września i października, WST zorganizuje w Lublinie Forum Poszukiwania Partnerów, aby pomóc potencjalnym partnerom we wspólnym przygotowaniu koncepcji projektów. Więcej o Forum i zasadach rejestracji wkrótce na stronie Programu. Osoby zainteresowane uczestnictwem z Ukrainy i Białorusi proszone już są o rozpoczęcie procedur związanych z pozyskaniem niezbędnej wizy (tylko pracownicy instytucji spełniających załączone kryteria kwalifikowalności partnerów). WST zapewnia dojazd zarejestrowanym uczestnikom z Białorusi i Ukrainy (autokarami) oraz noclegi i wyżywienie w Lublinie. 

Ogłoszenie naboru i szkolenia
Pierwszy konkurs zostanie ogłoszony 11 X 2016: na stronie Programu, w wybranych mediach elektronicznych z obszaru wsparcia oraz podczas konferencji Programu w Bukowlu (11 X 2016). Po ogłoszeniu naboru, w listopadzie przewidziane są spotkania informacyjne w regionach (4 spotkania w Polsce, 4 na Białorusi, 6 na Ukrainie), podczas których WST przedstawi szczegółowo dokumentację aplikacyjną. Dodatkowo w grudniu planowane są szkolenia dla partnerów wiodących, którzy będą odpowiedzialni za złożenie koncepcji projektowych w terminie.

Drugi nabór wniosków: 1 X 2018 - 31 XII 2018, budżet 28,06 mln euro
Obejmie dwa cele tematyczne:

  • Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego (CT3)- 13,535 mln euro
  • Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony (CT8)- 14,525 mln euro


Nabór na tzw. małe projekty: 1 XII 2017 - 28 II 2018, budżet 5,2 mln euro

Obejmie jeden cel tematyczny: Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego (CT3)- 5,2 mln euro. Poziom dofinansowania małych projektów: od 20 tys. do 60 tys. euro.

schedule_cfp_pbu_14_20_1920