Nowe, Duże Projekty Infrastrukturalne (DPI) na starcie

2016-09-15

1 września 2016 został rozpoczęty proces składania wniosków Dużych Projektów Infrastrukturalnych (DPI).  Zgodnie z decyzją Wspólnego Komitetu Monitorującego, beneficjenci wiodący wszystkich Dużych Projektów Infrastrukturalnych zostali zaproszeni do złożenia Streszczeń Projektów do Wspólnego Sekretariatu Technicznego.  Streszczenia DPI powinny zostać przesłane do 30 listopada 2016 roku.

W celu zapewnienia prawidłowego przygotowania Streszczenia Projektu Wspólny Sekretariat Techniczny przeprowadzi trzy seminaria dla potencjalnych beneficjentów Programu z Polski, Białorusi i Ukrainy. Seminaria będą zorganizowane we wrześniu i październiku w Warszawie (Polska), Mińsku (Białorusi) i Lwowie (Ukraina).

Duże Projekty Infrastrukturalne w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020, są wybierane wyłącznie w ramach procedury bezpośredniej. Projekty zostały wybrane i zaakceptowane przez Wspólny Komitet Programujący (WKP) przed przekazaniem Wspólnego Programu Operacyjnego (WPO) do Komisji Europejskiej (KE). Wspólny Program Operacyjny Programu Współpracy Trangranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 zawiera listę wszystkich DPI zaproponowanych do wyboru poza otwartymi naborami.

Program Współpracy Trangranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 wskazał 18 Dużych Projektów Infrastrukturalnych (10 projektów znajduje się na liście podstawowej oraz 8 projektów na liście rezerwowej).

Wybrane projekty dotyczą poprawy i rozwoju usług transportowych oraz infrastruktury, podejmowania wspólnych wyzwań związanych z bezpieczeństwem, wspierania efektywności i bezpieczeństwa granic, ochrony zdrowia oraz promocji lokalnej kultury i historii na obszarze objętym przez Program.

Na realizację Dużych Projektów Infrastrukturalnych w ramach Programu przewidziano kwotę 52,07 mln Euro.

Wykaz tabelaryczny Dużych Projektów Infrastrukturalnych (DPI) - otwórz plik