Pierwszy nabór wniosków został uruchomiony!

2016-10-11

Pierwszy nabór wniosków w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 został uruchomiony 11 października 2016 r. podczas konferencji zamykającej edycję Programu 2007-2013 i otwierającej jego edycję na lata 2014-2020.

Pierwszy nabór otwarty jest na wszystkie cele tematyczne Programu: Dziedzictwo, Dostępność, Bezpieczeństwo i Granice oraz wszystkie ich priorytety. Wartość środków przeznaczona na ten nabór to 80,17 mln EUR. Wysokość dofinansowania dla jednego projektu może wynieść pomiędzy 100 000 a 2 500 000 EUR.

W tym naborze projekty składane będą w ramach procedury dwustopniowej. Na pierwszym etapie, beneficjenci wiodący złożą wstępne koncepcje projektów (ang. Concept Note) zawierające podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu. Na kolejnym etapie, wyłącznie wybrani beneficjenci wiodący zostaną zaproszeni do złożenia pełnych wniosków aplikacyjnych, zawierających szczegółowy opis projektu (ang. Full Application Form), które podlegać będą dalszej ocenie przed ostateczną decyzją o dofinansowaniu.

 

Koncepcje projektów muszą zostać przygotowane wyłącznie przy użyciu najnowszej wersji aplikacji v.1.5, którą należy pobrać stąd: Aplikacja CN Generator

Beneficjenci wiodący powinni pobrać i zainstalować tę aplikację na swoich komputerach. Aplikacja może następnie być używana offline (bez konieczności połączenia z internetem). Aby złożyć koncepcję projektu w ramach naboru wniosków, należy wypełnić jej formularz w aplikacji, zachować, wydrukować i podpisać. Tak wersja papierowa, jak i elektroniczna koncepcji projektu powinna być złożona do Wspólnego Sekretariatu Technicznego przed końcem naboru projektów.

Koncepcje projektów mogą być składane do dnia 31 grudnia 2016 r. (włącznie).

Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące zasad tego naboru opisane są w Podręczniku Programowym Część I – Aplikant, który można pobrać tutaj: Programme Manual. Robocze tłumaczenie na język polski: Podręcznik Programowy Część I – Aplikant z załącznikami. Proszę mieć na uwadze, że w razie jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersjami językowymi, wersją obowiązującą dokumentów jest wersja angielska.

Folder zawiera następujące dokumenty:

 • Podręcznik Programowy Część I – Aplikant
 • Załącznik 1 – Koncepcja projektu
 • Załącznik 2 – Pełen wniosek aplikacyjny
 • Załącznik 3 – Budżet projektu
 • Załącznik 4 – Metodologia obliczenia kosztów administracyjnych
 • Załącznik 5 – Pozostałe załączniki do pełnego wniosku aplikacyjnego
 • Załącznik 6 – Siatka oceny koncepcji projektu
 • Załącznik 7 – Siatka oceny pełnego wniosku aplikacyjnego
 • Załącznik 8 – Pełna lista wskaźników
 • Załącznik 9 – Metryki programowych wskaźników produktu i rezultatu

Prosimy o dokładne zapoznanie się z tymi dokumentami przed przystąpieniem do pisania koncepcji projektu. Oficjalną i obowiązującą ich wersją jest wersja angielska, niemniej jednak, w celach informacyjnych, dokumenty te będą również dostępne na stronie internetowej Programu w roboczych wersjach w językach narodowych.

Przez cały czas trwania naboru, Wspólny Sekretariat Techniczny będzie wspierał beneficjentów w przygotowaniu ich wniosków projektowych:

Strona internetowa Programu

Odpowiedzi na pytania oraz konsultacje indywidualne

 • Beneficjenci będą mogli uzyskać pisemną odpowiedź na wątpliwości związane z wymogami tego naboru wniosków pisząc na adres e-mail pbu@pbu2020.eu. Eksperci Programu będą udzielać odpowiedzi przynajmniej raz w tygodniu.
 • Wspólny Sekretariat Techniczny będzie również umożliwiał konsultacje indywidualne z aplikantami na temat partnerstwa oraz pomysłu na projekt: Formularz rejestracyjny.

Szkolenia

 • Listopad – seria szkoleń dla aplikantów w Polsce, na Białorusi i na Ukrainie. W trakcie szkoleń zostaną udzielone najważniejsze informacje odnośnie procedur i wymogów naboru, jak również sposobu wypełniania formularza koncepcji projektu. Rejestracja odbywa się za pomocą formularza elektronicznego dostępnego tutaj.
 • Grudzień – szkolenia dla beneficjentów wiodących zorganizowane w Rzeszowie, Białymstoku, Lwowie i Brześciu skupią się na sposobie wypełniania kluczowych części formularza koncepcji projektu.

Poszukiwanie partnerów

Wszyscy potencjalni partnerzy projektów są zarejestrowani w bazie w możliwością wyszukiwania np. wg kraju pochodzenia i priorytetów nowego programu. Baza dostępna jest tutaj.

 

Prosimy o regularne sprawdzanie strony internetowej Programu, na której publikowane będą dokładne informacje odnośnie wszystkich form wsparcia dla beneficjentów.