Informacja dotycząca generowania Koncepcji Projektów

2016-12-19

Jednym z kluczowych aspektów skutecznego aplikowania w trwającym naborze wniosków jest zapewnienie, że suma kontrolna na wersji papierowej i elektronicznej wniosku jest identyczna. Wymóg ten jest przedstawiony w Podręczniku Programu Część I – Aplikant (pkt. 3.1.1) oraz instrukcji do generatora wniosków. Informowaliśmy o tym także na szkoleniach w trakcie naboru. 

Należy pamiętać, że wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany do zatwierdzonej uprzednio Koncepcji Projektu (także poprzez np. postawienie nowych spacji) skutkować będzie zmianą sumy kontrolnej na tej Koncepcji.

Z uwagi na błąd techniczny w aplikacji, WST informuje, że już po zakończeniu wypełniania Koncepcji i wygenerowaniu ostatecznych plików, może się okazać, że wersja .pdf (z której drukuje się Koncepcję Projektu) i wersja .xml mogą posiadać pewne różnice:

  • część informacji wprowadzonych do generatora może być widoczna tylko w wersji .xml, natomiast wygenerowana z niej wersja .pdf i wydrukowana wersja papierowa może nie mieć widocznych pewnych informacji (np. informacji o adresie wnioskodawcy);
  • w wersji .pdf kwoty z eurocentami mogą być zaokrąglone do pełnych euro, podczas, gdy w wersji .xml będą to wówczas kwoty z eurocentami. Takich różnic nie będzie, gdy przy wypełnianiu Koncepcji podane zostaną kwoty w pełnych euro.

W takich przypadkach najważniejsze jest zapewnienie identyczności sumy kontrolnej na obu wersjach. W ten sposób WST będzie weryfikował na etapie oceny administracyjnej spójność obydwu wersji Koncepcji. Jeśli zatem suma kontrolna będzie identyczna na każdej wersji Koncepcji, WST zapewnia, że wszelkie inne różnice w obu wersjach związane z funkcjonowaniem generatora NIE BĘDĄ traktowane jako błąd skutkujący odrzuceniem Koncepcji. W przypadku wystąpienia tego typu różnic w trakcie oceny pod uwagę będą brane informacje bardziej szczegółowe.