Ewaluacja Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013

2017-06-20

Przedstawiamy i zachęcamy do zapoznania się z wynikami badania ewaluacyjnego ex-post Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.

Przedmiotem badania była ocena osiągnięć Programu. Ewaluacja objęła wszystkie 117 projektów zrealizowanych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Zespół badający zwracał szczególną uwagę na stopień realizacji stawianych celów oraz wpływu, jaki jego realizacja wywarła na obszar wsparcia. Ocenie podlegała także skuteczność i racjonalność wsparcia Programu na podstawie kryteriów takich jak efektywność, trafność, użyteczność, trwałość. Wyniki badania potwierdzają pozytywny wpływ Programu, a jednocześnie sugerują obszary wymagające ewentualnego ulepszenia.